1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

09 stycznia 2019

Raport bieżący 1/2019

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019, a mianowicie:

1. Raporty okresowe za 2018 rok:

– raport roczny Pozbud T&R S.A. za 2018 rok – 11 kwietnia 2019 roku

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok –

11 kwietnia 2019 roku

2. Raporty okresowe za 2019 rok:

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał

2018 roku – 21 maja 2019 roku

– skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze

2019 roku – 30 sierpnia 2019 roku

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał

2019 roku – 15 listopada 2019 roku

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna : § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).