1/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

03 stycznia 2018

 Raport bieżący nr 1/2018


Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 03 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie przesłane przez Nationale-Niderlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

” Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Pozbud T&R S.A. (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 grudnia 2017 roku, zarządzane przez Nationale-Niderlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Niderlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz Nationale-Niderlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji kupna akcji Spółki tj.: 27 grudnia 2017 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 4 581 952 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, co stanowiło 17,11 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 4 581 952 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 14,94 % ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 28 grudnia 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 4 643 658 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, co stanowiło 17,34 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 643 658 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 15,14 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1639 z późn. zm.).