1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych Pozbud T&R S.A. w roku obrotowym 2017

11 stycznia 2017

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017, a mianowicie:

1. Raporty roczne za 2016 rok:

– raport roczny Pozbud T&R S.A. za 2016 rok – 10 kwietnia 2017 roku

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok –

10 kwietnia 2017 roku

2. Skonsolidowane raporty kwartalne za 2017 rok:

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał

roku – 19 maja 2017 roku

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III

2017 roku – 10 listopada 2017 roku

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017

roku – 31 sierpnia 2017 roku

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie?), Emitent nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. oprócz skróconego skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku. Spółka również nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna : § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).