1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

08 stycznia 2016

 Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zwierały skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

1. Raporty okresowe za 2015 rok:

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, gdyż przekaże:

? jednostkowy raport roczny za 2015 r. – w dniu 18 marca 2016 r.

? skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – w dniu 18 marca 2016 r.

2. Raporty okresowe za 2016 rok :

? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 11 maja 2016 r.

? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 26 sierpnia 2016 r.

? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 08 listopada 2016 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna : § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).