1/2015 Wykaz informacji przekazanych przez POZBUD T&R S.A. do publicznej wiadomości w 2014 roku

08 stycznia 2015

Raport bieżący nr 1/2015
Podstawa Prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?), przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.
Raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl., a ich oryginały – w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10 A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).