35/2020 Powołanie Rady Nadzorczej

14 sierpnia 2020

Raport bieżący RB-W  nr 35/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej w związku z zatwierdzeniem Sprawozdań finansowych za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięcioosobową Radę Nadzorczej, w skład weszli:

1) Pan Wojciech Prentki,

2) Pan Jacek Tucharz,

3) Pan Dominik Hunek,

4) Pan Marcin Raubo,

5) Pan Wojciech Wika- Czarnowski.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółki z Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe osób powołanych do Rady Nadzorczej zostaną opublikowane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:  §5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).